Eko sklad 2020 subvencije

Eko sklad 2020 subvencije za toplotne črpalke

Eko sklad 2017 subvencije

Eko sklad tudi v letu 2020 zagotavlja nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za različne ukrepe z okoljskimi učinki.

Na spletnih straneh Eko sklada in v uradnem listu je objavljen nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom in javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin ter drugih pravnih oseb v letu 2020.

Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Vlogo za prijavo (toplotne čpalke) s celotno priloženo dokumentacijo lahko dobite tukaj:

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=99

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 59OB17

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=121

Nekaj opornih točk:

Subvencija za prvo vgradnjo ogrevalnega sistema, oziroma, če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave,  znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

Vsi obrazci so na spletu. Treba jih je natisniti, izpolniti in po pošti poslati na sklad. S spletno prijavo bo uporabnik lahko približno vedel kdaj bo na vrsti.

Vlogo za subvencijo se oddaja po izvedenem ukrepu in ne več prej.

Potrebno je priložiti račun za dobavo opreme in izvedeno montažo z dokazilom, da je bil ta račun tudi v celoti plačan ter ostalo predpisano dokumentacijo. Določila vezana na lastništvo in legalno gradnjo objekta, v katerega so vgrajene subvencioniran naprave so enaka kot v predhodnem javnem pozivu.

Da bo vloga popolna, je potrebno k vlogi priložiti:

OBVEZNE PRILOGE:

kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, ali kopija potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju v tri- in večstanovanjski stavbi kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti

Ali

Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe
-kopija ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi
-dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;

DODATNE OBVEZNE PRILOGE, UKREP C – VGRADNJA TOPLOTNE ČRPALKE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE

račun izvajalca za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca toplotne črpalke. Dokazilo, da je bil račun v celoti plačan
fotografija prostora, kamor je vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, kjer sta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke);

-vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda/voda, če vlagatelj z njim že razpolaga

V primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;

Natančne fotografije, iz katerih je razločno videti stara inštalirana kurilna naprava (tako kot je stanje pred zamenjavo), fotografije prostora po odstranitvi stare naprave ter fotografije z novo napravo (fotografiji morata prikazovati tako zunanjo kot notranjo enoto sistema v deljeni izvedbi) oziroma krmilni del toplotne črpalke.

Vsi postopki in navodila so(skupaj z obrazci) podrobno pojasnjeni na spletnih straneh

Da bodo vaše vloge čim prej obravnavane vas pozivamo, da pravilno pristopite k oddaji vloge in izvedbi ukrepa. Prodajalci opreme, materialov in naprav, pa tudi izvajalci naložb, so lahko v veliko pomoč investitorju, da bo čim prej prišel do sredstev Eko sklada. Izkušnje preteklega leta kažejo, da je še vedno preveč nepopolnih vlog. Niso pravilno izpolnjene in niso priložene vse predpisane priloge. Posledično to podaljšuje postopek izdaje odločbe in v nadaljevanju izplačila nepovratnih finančnih spodbud.

Spodbude lahko pričakujejo vsi, ki bodo pravočasno oddali vloge in bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Vloge bodo obdelovali po vrstnem redu prispetja, ne glede na namen.

Do subvencije niso upravičeni občani na področjih, kjer je v kratkoročnem obdobju 5-ih let predvidena širitev plinskega in/ali daljinskega sistema ogrevanja.
To lahko preverite tukaj:

https://www.ekosklad.si/page/pageID=159

Toplotne črpalke za talno in radiatorsko ogrevanje

Mitsubishi Electric Ecodan Zubadan
Daikin ALTHERMA Logo
Hitachi Yutaki logo