Eko sklad 2018 subvencije

Eko sklad 2018 subvencije

Eko sklad 2017 subvencije

Eko sklad tudi v letu 2018 zagotavlja nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za različne ukrepe z okoljskimi učinki.

Na spletnih straneh Eko sklada in v uradnem listu je objavljen nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom in javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin ter drugih pravnih oseb v letu 2018.

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Vlogo za prijavo s celotno priloženo dokumentacijo lahko dobite tukaj:

https://www.ekosklad.si/ razpisi/ prikazi/ tenderID=67

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 59OB17

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=121

 

OBVESTILO OBČANOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV (12.02.2018)

Seznam toplotnih črpalk za subvencijo Eko sklada

 

Nekaj opornih točk:

Subvencija za prvo vgradnjo ogrevalnega sistema, oziroma, če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, je enaka kot lansko leto in znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

 

Vsi obrazci so na spletu. Treba jih je natisniti, izpolniti in po pošti poslati na sklad. S spletno prijavo bo uporabnik lahko približno vedel kdaj bo na vrsti. Ko bo vloga popolna in kriteriji izpolnjeni, bodo natisnili odločbo za odobritev sredstev in pogodbo, ki bo opredelila poslovni odnos med investitorjem in skladom.

Investicija se lahko začne šele po oddaji vloge za subvencijo oz. kredit.

Da bo vloga popolna, je potrebno priložiti:

– ne prestar predračun
– fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda fotografije zunanje in notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
– fotografija odstranjene stare kurilne naprave, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi
– fotografijo hišne številke, oz. dokazilo, da se dela izvajajo na določenem naslovu

Račun izvajalca mora biti zaveden na finančni upravi. Podpisano pogodbo pa je treba vrniti v 15 dneh.

Vsi postopki in navodila so(skupaj z obrazci) podrobno pojasnjeni na spletnih straneh

Obvestilo kandidatom za pridobitev nepovratnih sredstev:

https://www.ekosklad.si/ dokumenti/obvestila /Aktualno%20 obvestilo%20 kandidatom% 20SUB.pdf

 

Da bodo vaše vloge čim prej obravnavane vas pozivamo, da pravilno pristopite k oddaji vloge in izvedbi ukrepa. Prodajalci opreme, materialov in naprav, pa tudi izvajalci naložb, so lahko v veliko pomoč investitorju, da bo čim prej prišel do sredstev Eko sklada. Izkušnje preteklega leta kažejo, da je še vedno preveč nepopolnih vlog. Niso pravilno izpolnjene in niso priložene vse predpisane priloge. Posledično to podaljšuje postopek izdaje odločbe in v nadaljevanju izplačila nepovratnih finančnih spodbud.

Predvsem pa Z NALOŽBO NE SMETE ZAČETI PRED ODDAJO VLOGE. Zberite dokumentacijo, predračun, poslikajte staro stanje ter ODDAJTE POPOLNO VLOGO, šele nato veselo na delo! Ob zaključku pa pošljite fotografije novega stanja, izjavo o zaključku del, račun, dokazilo o plačilu računa ter druge obvezne priloge.

vir Eko sklad: http://www.ekosklad.si /aktualno/ news/ newsID=9

Spodbude lahko pričakujejo vsi, ki bodo pravočasno oddali vloge in bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Vloge bodo obdelovali po vrstnem redu prispetja, ne glede na namen.

Do subvencije niso upravičeni občani na področjih, kjer je v kratkoročnem obdobju 5-ih let predvidena širitev plinskega in/ali daljinskega sistema ogrevanja.
To lahko preverite tukaj:

https://www.ekosklad.si/page/pageID=159